آخرین اخبار و رویدادهای معاونت جوانان
تشکیل کانون
کانون به تشکلی اطلاق می گردد که با رعایت قوانین و مقررات در مراکز علمی،مدارس،دانشگاه ها،اصناف و سایر مراکزی که از طریق سازمان جوانان معرفی می شود تاسیس و بر اساس اهداف سازمان به فعالیت می پردازد.
کانونها به 4 قسمت تقسیم می شوند:
  • کانون دانش آموزی
  • کانون دانشجویی
  • کانون آزاد
  • کانون کارگری
شرایط تشکیل کانون:
  • وجود حداقل 20 نفر عضو علاقه مند برای ثبت نام در کانون
  • اختصاص فضای فیزیکی در کانون
  • اختصاص حداقل امکانات
  • انجام هماهنگی و توافق با مسئولین دستگاه های اجرایی ذیربط
  • کسب مجوز از سازمان جوانان
  • کانون ها باید دارای مجمع عمومی،شورای اجرایی و دبیر کانون باشند.