آخرین اخبار و رویدادهای معاونت جوانان
آموزشهای متمرکز و غیرمتمرکز
آموزش های متمرکز
 • اهداف طرح آموزش های متمرکز عبارت است از:
 • ارتقاء دانش و میزان آگاهی اعضاء
 • تقویت مهرت اعضاء جهت انجام خدمات امدادی و عام المنفعه
 • توسعه مشارکت جوانان در تصمیم گیری ها و فعالیت های مربوط به آنها
 • توسعه آموزش همگانی از طریق انتقال آموزش ها از اعضاء به سایرین
 
ضوابط و مقررات:
 • گذراندن دوره عمومی برای اعضا سازمان الزامی است.
 • سوالات توسط کمیته ای زیر نظر معاون امور جوانان طراحی می شود.
 • یک هفته پس از برگزاری دوره،آزمون پایان دوره برگزار شود.
 • تعداد افراد شرکت کننده در هر کلاس حداکثر 30 نفر
 • نمره قبولی در دوره امداد و کمک های اولیه عمومی حداقل 14 و در سایر دوره ها حداقل 12 می باشد.
 • حداکثر یک ماه بعد از پایان هر فصل،گزارش برگزاری دوره به سازمان ارسال شود.
 • برای کلیه پذیرفته شدگان در دوره،گواهینامه صادر شود.
 
آموزش نیمه متمرکز
 • اهداف طرح آموزش نیمه متمرکز:
 • ارتقاء سطح علمی و توانمندی اعضاء
 • استفاده از آموزش دیدگان در جهت اهداف سازمان
 • آماده سازی اعضاء برای مقابله و رویارویی با مسائل خاص هر استان و منطقه
 • توسعه آموزس همگانی از طریق انتقال آموزش ها از اعضاء به سایرین
 • گسترش آموزش های عام امنفعه با توجه به نیاز و شرایط خاص هر منطقه

* آموزش ها در کلیه مراکز جوانان و کانون ها و بصورت فصلی در سال برگزار می شوند.